Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Názov projektu: Komunitné centrum Krompachy
Celkové oprávnené náklady: 111 108,53 €
Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku 95 % - 105 553,10 €
Vlastne  zdroje:  5 945,43 €
Stavba: 106 308,53 €
Vybavenie (interiér, IKT): 15 499,00 €
Dĺžka realizácie projektu: 03/2015 – 06/2015
Stavba bola skolaudovaná 17.7.2015
 
Predmetom projektu bola rekonštrukcia časti nevyužívanej bývalej nemocnice na komunitné centrum vrátane interiéru a IKT vybavenia. (KC je len časť na prvom nadzemnom podlaží – druhá polovica je COH – administratíva) 
 
Realizáciou projektu sa vytvoril priestor pre aktivity Rómov, ktoré budú v rámci postupného procesu u nich formovať postoje a hodnoty k životu a zároveň získajú zručnosti, ktoré im umožnia lepšie začlenenie do majoritnej spoločnosti.  V komunitnom centre sa bude poskytovať cielené sociálne poradenstvo pre deti a mládež z rizikových skupín, pričom sa budeme snažiť o  ich plnohodnotnú sociálnu integráciu do spoločnosti, čím sa zvýšia šance pre pracovné a spoločenské uplatnenie. 
 
Cieľom je budovanie vedomostného potenciálu detí  a mládeže. Komunitné centrum vytvára podmienky na podporu komunitného rozvoja za účelom predchádzania vzniku, či zhoršovania nepriaznivých sociálnych javov a riešenie sociálnych problémov komunity.