Realizácia projektu prebiehala v období mesiacov október až december 2015. Skládka obsahovala nakumulovaný odpad - od navozenej zeminy cez betóny a tehly z drobnej stavebnej činnosti až po bežný komunálny odpad a ostatný odpad.

Realizáciou projektových aktivít sa zabezpečil zber odpadu, naloženie a jeho odvoz na riadenú skládku odpadov v objeme takmer 510 ton. Sanačnými aktivitami sa upravila lokalita a zarovnal sa terén skládky s rozlohou približne 250 m2.

Likvidácia nelegálnej skládky bola financovaná štátom prostredníctvom poskytnutej dotácie vo výške 95 % realizačných nákladov a mesto z vlastných zdrojov na jej odstránenie prispelo 5 percentami.

Dotácia z Environmentálneho fondu – 33 772, 50 €

Vlastné zdroje – 1 777, 50 €

Celkové náklady projektu – 35 550,00