Mesto Krompachy 
ako iniciátor spracovania strategického dokumentu 
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Krompachy
na roky 2015 - 2022 

pozýva občanov 
na 
pripravovaný 

WORKSHOP k spracovaniu PHSR mesta Krompachy.

WORKSHOP sa bude konať dňa 30.10.2015 o 13.00 hod. 
vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Krompachoch.

Programom workshopu bude oboznámenie sa s výsledkami prieskumu, spracovanými materiálmi a prípravou a návrhom stratégie rozvoja nášho mesta.Zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou - web stránka

Počas celého procesu tvorby PHSR budú na tejto web stránke postupne zverejňované všetky rozpracované dokumenty. Zverejnené dokumenty bude možné pripomienkovať, navrhovať zmeny a dopĺňať. Rovnako majú občania možnosť vyjadriť svoje návrhy a názory na kontaktnej adrese: milos.klein@krompachy.sk