Pod veľkoobjemovým odpadom sa rozumie odpad, ktorý sa svojim objemom nezmestí do zberných nádob, alebo svojim charakterom - zložením nepatrí do zmesového komunálneho odpadu.

Do objemového odpadu patrí: nábytok, okná, dvere, vane, umývadlá, matrace ...

Do objemového odpadu nepatrí: uhynutého zvieratá a iný biologický a organický odpad, elektroodpad, nebezpečné odpady. Každý občan si musí odvoz zabezpečiť sám.