Realizácia prieskumu prebiehala v období september/október 2015. 

Prieskumu sa zúčastnila vzorka obyvateľov mesta, ktorá zahŕňa všetky vekové kategórie - od 15 do 66 a viac rokov. Dotazník bol sprístupnený pre verejnosť v elektronickej podobe na internetovej stránke mesta a v tlačenej verzii distribuovaný v počte 2 750 kusov na 17. odberných miestach nielen v centre mesta, ale aj jeho okrajových častiach, rešpektujúc fluktuáciu obyvateľstva.


Zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou - web stránka

Počas celého procesu tvorby PHSR budú na tejto web stránke postupne zverejňované všetky rozpracované dokumenty. Zverejnené dokumenty bude možné pripomienkovať, navrhovať zmeny a dopĺňať.

Kontaktná adresa: milos.klein@krompachy.sk