P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 v znení neskorších predpisov 

z v o l á v a m 

10. zasadanie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, ktoré sa uskutoční 

dňa 14.októbra 2015 (streda) o 13.00 hod.

vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Krompachoch.

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Interpelácie poslancov MsZ.
 5. Správa o plnení uznesení MsZ v Krompachoch k 14. októbru 2015.
 6. Majetkové návrhy.
 7. Čerpanie úverových finančných prostriedkov na dofinancovanie projektov.
 8. Príprava inventarizácie majetku mesta Krompachy.
 9. Informácia o výsledku následných finančných kontrol.
 10. Operačný plán zimnej údržby.
 11. Informácia - Doplnok č. 13 k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Krompachoch, účinný od 1. 10. 2015.
 12. Protest prokurátora.
 13. Obsadenosť škôl a školských zariadení na území mesta Krompachy v školskom roku 2015/2016.
 14. Návrh úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení: ZŠ s MŠ Maurerova ul., ZŠ s MŠ SNP, ZUŠ.
 15. Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 2/2012 o výške príspevku na režijné náklady v školskej jedálni.
 16. Schválenie dobrovoľnej finančnej zbierky z predaja Vianočného punču.
 17. Návrh Dohody medzi mestom Krompachy a Združením baníckych spolkov a cechov Slovenska.
 18. Rôzne.
 19. Diskusia.
 20. Záver.

                                                                                    Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r.