Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách ukladá umožniť prístup k požiarnym hydrantom verejného vodovodu a odber z nich hasičským jednotkám pri zásahu. Veliteľ zásahu je povinný po skončení zásahu zahlásiť vlastníkovi verejného vodovodu čas, miesto a množstvo odobratej vody.

Ostatné činnosti a odber vody z verejnej siete sa považuje za neoprávnený.