P O Z V Á N K A
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 v znení neskorších predpisov 

z v o l á v a m 

9. zasadanie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, ktoré sa uskutoční 

dňa 14.októbra 2015 (streda) o 13.00 hod.

 v obradnej miestnosti Mestského úradu v Krompachoch.


Program:

  1. Otvorenie
  2. Kultúrny program
  3. Príhovor primátorky mesta
  4. Odovzdávanie ocenení
  5. Slávnostný prípitok

 

                                                                                    Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r.