Mesto Krompachy ponúka fyzickým a právnickým osobám na predaj prebytočný hnuteľný majetok – demontovaný NN kábel AYKY-J 4x70 RE

Špecifikácia hnuteľného majetku:

Typ majetku

Množstvo v m

Predajná cena za meter

Cena spolu v EUR

Kábel AYKY-J 4x70 RE

200

5,05 EUR

1010,00 EUR

 

Technické parametre:

  • ·         menovité napätie siete 230/240 V
  • ·         skúšobné napätie 4 kV
  • ·         počet vodičov 4
  • ·         menovité napätie káblov 1 k V

Hnuteľný majetok sa predáva aj jednotlivo.

Hnuteľný majetok bol demontovaný, nepoškodený (v 90 % stave) a bude odpredaný v stave, v akom sa nachádza, bez opráv a revízií.

Odvoz, naloženie a manipuláciu s predmetom odpredaja si zabezpečí kupujúci na vlastné náklady.

Fyzickú obhliadku hnuteľného majetku (NN káblu) zabezpečuje počas úradných hodín a po predchádzajúcom dohovore vedúci oddelenia výstavby, ŽP a technických služieb – Ing. Štefan Ondáš, tel. 053/419 22 12, 0917 926 851, e-mail: stefan.ondas@krompachy.sk

Bližšie informácie k ponukovému konaniu podáva oddelenie majetku a regionálneho rozvoja – Mgr. Miloš Klein, tel. 053/419 22 28, e-mail: milos.klein@krompachy.sk


 Žiadosť o odkúpenie

V žiadosti o odkúpenie je potrebné uviesť:

  • Názov hnuteľného majetku – množstvo
  • Presné označenie kupujúceho (u fyzickej osoby – meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, tel. číslo; u právnickej osoby – názov, IČO, sídlo,  označenie v príslušnom registri)
  • Ponúkanú cenu
  • Bankové spojenie a číslo účtu kupujúceho

 

Žiadosti o uvedený majetok možno doručiť osobne alebo poštou na adresu:

Mestský úrad

Námestie slobody č. 1

053 42 Krompachy

 

Obálku je potrebné označiť:      „Predaj HM – NN kábel NEOTVÁRAŤ“