MESTO KROMPACHY
Námestie slobody č. 1, 053 42 Krompachy
(ďalej len „vyhlasovateľ“)
 
Mesto Krompachy zastúpené primátorkou mesta Ing. Ivetou Rušinovou, na základe § 9a ods. 1 písm. a/ a ods. 9/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, v súlade s Uznesením MsZ č. 3/D.13 zo dňa 18.02.2015 
 
V Y H L A S U J E
 
obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy, ktorou vyhlasovateľ prenajme:
 
Predmet prenájmu:
 
- výrobná hala v Hnedom priemyselnom parku – stojaca na parcele C-KN 1887/12, 
vrátane pozemku – parcela registra „C“ KN 1887/12, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3.513 m2 + príslušenstvo (inžinierske siete) 
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo po ukončení obchodnej verejnej súťaže spresniť výmeru parcely, ktorá môže byť čiastočne zmenená z dôvodu porealizačného zamerania.
Územie v ktorom sa nachádza nový priemyselný park je v priemyselnej časti Krompách mimo zástavby obytných domov na Hornádskej ulici (bývalý areál SEZ Krompachy). 
 
Minimálna požadovaná výška nájomného:
Minimálna výška nájomného je určená na základe znaleckého posudku č. 156/2013 zo dňa 08.08.2013, vyhotoveného Ing. Jozefom Faithom, Jánošíková č. 2, Košice vo výške:
- výrobná hala (vrátane zastavanej plochy): 5,30 EUR / m2 / rok  
 
Doba nájmu:
- nájom je stanovený na dobu určitú - 10 rokov
 
Podmienky obchodnej verejnej súťaže:
1. Vyhlásenie súťaže : 25.02.2015
Obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli, internetovej stránke mesta Krompachy www.krompachy.sk a v regionálnej tlači.
2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 25.03.2015 o 12.00 hod.
3. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby.
4. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta Krompachy, tel. 053/4192213 a Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku a reg. rozvoja tel. 053/4192228 .
5. Kritéria hodnotenia predložených návrhov sú počet novovytvorených pracovných miest a cena celkom za ročný nájom. 
 
Miesto predkladania návrhov
 
Písomné súťažné návrhy je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu vyhlasovateľa:
 
Mestský úrad Krompachy
Námestie slobody č. 1
053 42 Krompachy
s viditeľným označením – textom:
 
„NEOTVÁRAŤ – NÁJOM VÝROBNEJ HALY HPP“
 
Vyhodnotenie návrhov
 
1. Poverený zamestnanec mesta vyznačí na obálke: poradie návrhu, dátum a čas prijatia návrhu. 
2. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude primátorkou mesta Krompachy vymenovaná najmenej trojčlenná komisia. Účasť navrhovateľov pri otváraní, čítaní a vyhodnotení súťažných návrhov je vylúčená.
3. O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená a sídla navrhovateľov, ponúkané ceny a výsledok hodnotenia. Členovia vyhlásia poradie návrhov.
 
Bližšie podmienky obchodnej verejnej súťaže sú uvedené v prílohe