MESTO KROMPACHY

Námestie slobody č. 1, 053 42 Krompachy

(ďalej len „vyhlasovateľ“)

Mesto Krompachy zastúpené primátorkou mesta Ing. Ivetou Rušinovou, na základe § 9a ods. 1 písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a na základe zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov a schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č. 3/D.12 zo dňa 18.02.2015

V Y H L A S U J E

obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy o kúpe cenných papierov – akcií z majetku mesta Krompachy a to

11 akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951 znejúcich na meno akcionára Mesto Krompachy v nominálnej hodnote jednej akcie 399,- EUR 

11 akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951 znejúcich na meno akcionára Mesto Krompachy v nominálnej hodnote jednej akcie 67,- EUR  

/ďalej len „predmet súťaže“/

Minimálna požadovaná kúpna cena:

Minimálna kúpna cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj je  

celkovej výške 7.700 € za 22 akcií

(pričom 11 akcií v nominálnej hodnote 399 € sú ponúkané za 600 € za akciu a 11 akcií v nominálnej hodnote 67 € sú ponúkané za 100 € za akciu)

Kúpna cena je splatná do 7 dní od podpísania zmluvy o kúpe cenných papierov.

 

Podmienky verejnej obchodnej súťaže:

1. Vyhlásenie súťaže : 23.02.2015

Obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli, internetovej stránke mesta Krompachy www.krompachy.sk a v regionálnej tlači.

2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 11.03.2015, o 12.00 hod.

3. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby.

4. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku a musia obsahovať tieto náležitosti:

- označenie navrhovateľa: meno, priezvisko, rodné priezvisko, bydlisko, tel. kontakt navrhovateľa pri fyzických osobách, a názov, sídlo, IČO, tel. kontakt pri právnických osobách. Prílohou návrhu u právnických osôb a podnikateľov bude výpis z príslušného registra nie starší ako 3 mesiace.

- špecifikácia predmetu predaja  

- číselné a slovné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna požadovaná kúpna cena (t.j. 7.700 €),

- spôsob a termín splatnosti navrhovanej kúpnej ceny,

- návrh musí byť podpísaný a datovaný,

- súhlas s podmienkami súťaže,

5. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú všetky zo súťaže vylúčené.

6. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na predkladanie ponúk,  t.j. do dňa 11. marca 2015, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto termínu možno návrh dopĺňať len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej lehote.

7. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. 

8. Vyhlasovateľ po ukončení súťaže vyhodnotenie návrhov súťaže písomne oboznámi všetkým účastníkom najneskôr do 15 dní od dátumu vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.

9. Návrh po termíne určenom na jeho predloženie nemožno odvolať, navrhovateľ je svojim návrhom viazaný až do doby 15 dní po vyhodnotení súťaže.

10. Primátorka mesta uzatvorí s víťazom súťaže zmluvu o kúpe cenných papierov a to najneskôr do 30 dní odo dňa vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže. Zmluva o kúpe cenných papierov nepodlieha schváleniu v mestskom zastupiteľstve. V prípade, že do 10 kalendárnych dní od vyzvania na uzatvorenie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí túto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzatvorenie kúpnej zmluvy. V takom prípade bude predmet predaja ponúknutý na odkúpenie záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov.

11. Náklady spojené s účasťou v súťaži vyhlasovateľ navrhovateľom nehradí.

12. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil podmienky súťaže.

13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyzvať navrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy.

 Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami  tak ako bola vyhlásená.

14. Zo súťaže sa vylučujú a hodnoteniu nepodliehajú:

- súťažné návrhy doručené po lehote na predkladanie návrhov,

- súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované uvedené v podmienkach súťaže okrem formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah,

- súťažné návrhy, v ktorých navrhovaná kúpna cena bude nižšia ako stanovená minimálna cena

15. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja  Ing. Erika Balážová, tel. 053/4192228

16. Kritériom hodnotenia predložených súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena za celý predmet súťaže predložená navrhovateľom.

Miesto predkladania návrhov

Písomné súťažné návrhy je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu vyhlasovateľa:

Mestský úrad v Krompachoch

Námestie slobody č. 1

053 42 Krompachy

s viditeľným označením – textom:

„NEOTVÁRAŤ – OVS – PREDAJ AKCIÍ“

Vyhodnotenie návrhov

1. Poverený zamestnanec mesta vyznačí na obálke: poradie návrhu, dátum a čas prijatia návrhu. 

2. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude primátorkou mesta Krompachy vymenovaná najmenej trojčlenná komisia. Účasť navrhovateľov pri otváraní, čítaní a vyhodnotení súťažných návrhov je vylúčená.

3. O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená a sídla navrhovateľov, ponúkané ceny, spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. Členovia vyhlásia poradie návrhov.