Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže 
na prenájom nehnuteľností v Hnedom priemyselnom parku
na Hornádskej ulici v Krompachoch skolaudovanom v 12/2014
 
ZMENA
 
Mesto Krompachy oznamuje, že v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení a podľa § 9a ods. 1 písm. a/ a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č. 2/D.9 zo dňa 15.12.2014, vyhlásilo verejnú obchodnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy, ktorou Mesto Krompachy ponúkalo na prenájom  nehnuteľnosti v  Hnedom priemyselnom parku skolaudovanom v 12/2014: 
 
haly:
- výrobná hala – stojaca na parcele C-KN 1887/12, 
zastavaná plocha s výmerou 3.513 m2
- montážna hala – stojaca na parcele C-KN 1887/11,
zastavaná plocha s výmerou 2.576 m2
 
budovy:
- prevádzková budova – stojaca na parcele C-KN 1887/7,
zastavaná plocha s výmerou 280 m2
- administratívna budova – stojaca na parcele C-KN 1889/51
zastavaná plocha s výmerou 387 m2
 
pozemky:
zastavané plochy (parcely registra C-KN č. 1716/2 s výmerou 1905 m2,  č. 1887/1 s výmerou 1 ha 1575 m2, a parcely pod stavbami č. 1887/7 s výmerou 280 m2, č. 1889/11 s výmerou 2576 m2, č. 1889/12, s výmerou 3.513 m2, č. 1889/51 s výmerou 387 m2) s výmerou 20.236 m2.
 
Minimálna požadovaná výška nájomného:
Minimálna výška nájomného bola určená na základe znaleckého posudku č. 156/2013 zo dňa 08.08.2013, vyhotoveného Ing. Jozefom Faithom, Jánošíkova č. 2, Košice vo výške:
 
- haly: 5,30 EUR/m2/rok
- budovy: 2,60 EUR/m2/rok
- pozemky: 0,20 EUR/m2/rok
 
Doba nájmu:
 
- nájom bol stanovený na dobu určitú, minimálne 10 rokov
 
Súťažné návrhy bolo možné predkladať variantne podľa ponúkaných štyroch alternatív:
Alternatíva 1: 
Prenájom všetkých nehnuteľností v Hnedom priemyselnom parku uvedených v tejto vyhlásenej verejnej obchodnej súťaži
Alternatíva 2: 
Prenájom výrobnej haly, sociálno-prevádzkovej budovy a  pozemkov (zastavaných plôch pod výrobnou halou a sociálnou prevádzkovou budovou a ostatných plôch)
Alternatíva 3: 
Prenájom montážnej haly, sociálno-prevádzkovej budovy a pozemkov (zastavaných plôch pod montážnou halou a sociálnou prevádzkovou budovou a ostatných plôch)
Alternatíva 4: 
Prenájom administratívnej budovy (vrátane zastavaných plôch)
 
 
Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená 22.12.2014 a ukončená 22.01.2015 o 12.00 hod. 
 
Do termínu uzávierky, t.j. do 22.01.2015 boli v zmysle vyhlásených podmienok verejnej obchodnej súťaže doručené na Mestský úrad dve obálky:
 
1. Obálka ev.č. MaRR 868/15, doručená dňa 22.01.2015 o 11.05 hod.
ECOLED SOL s.r.o., Gorkého č. 33, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 44789807
 
2. Obálka ev.č. MaRR 869/15, doručená dňa 22.01.2015 o 11.06 hod.
LEADER LIGHT s.r.o., Gorkého č. 33, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36188433
 
Komisia pre otváranie obálok po otvorení obálok konštatuje, že obaja navrhovatelia splnili podmienky, ktoré boli vyhlásené Mestom Krompachy v zmysle obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej 22.12.2015.
Na základe kritérií hodnotenia v zmysle vyhlásených podmienok obchodnej verejnej súťaže sa víťazom súťaže stal navrhovateľ s poradovým číslo 1:
 
ECOLED SOL s.r.o., Gorkého č. 33, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 44789807
 
Listom zo dňa 11.02.2015, ev.č. MaRR 4586/15 víťaz obchodnej verejnej súťaže – spoločnosť ECOLED SOL s.r.o. Spišská Nová Ves svoj súťažný návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľností v Hnedom priemyselnom parku v Krompachoch vzala späť.
 
Na základe vyhlásených podmienok obchodnej verejnej súťaže zo dňa 22.12.2014, ak víťaz súťaže neuzatvorí nájomnú zmluvu v zmysle podaného návrhu bude predmet nájmu ponúknutý záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri vyhodnocovaní predložených návrhov. 
 
V tomto prípade budú nehnuteľnosti v Hnedom priemyselnom parku v Krompachoch ponúknuté navrhovateľovi s poradovým č. 2:
 
LEADER LIGHT s.r.o., Gorkého č. 33, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36188433
 
ponuka pre Alternatívu č. 3 a Alternatívu č. 4
- počet novovytvorených pracovných miest : 74 osôb
-úhrada nájmu vopred v mesiacoch: 12 mesiacov
- cena celkom za ročný nájom v EUR:           18.731,60  EUR
 
V súlade s podmienkami verejnej obchodnej súťaže bude nájomná zmluva s navrhovateľom uzavretá za predpokladu jej schválenia v Mestskom zastupiteľstve v Krompachoch