Vyhodnotenie priameho predaja 
 
na predaj pozemku na Robotníckej ulici v Krompachoch
parcela C-KN 2828/3 s výmerou 96 m2
 
Mesto Krompachy konajúce prostredníctvom Ing. Ivety Rušinovej, primátorky mesta, na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, v nadväznosti  na § 9a ods. 1 písm. c), zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 44/C.8 zo dňa 08.10.2015 ponúkalo na predaj:
 
pozemok s výmerou 96 m2, nachádzajúci sa na Robotníckej ulici v Krompachoch, zapísaný v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy - parcela C-KN 2828/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 96 m2, v zmysle geometrického plánu č. 31/2014 zo dňa 06. 08. 2014 vyhotoveného geodetom Jánom Zemanom. 
 
Minimálna požadovaná kúpna cena, ktorú Mesto Krompachy požadovalo bola vo výške  1.210,00 EUR za celú výmeru.
 
Podmienky priameho predaja boli zverejnené dňa 15.01.2015, lehota na doručenie cenových ponúk bola stanovená do 30.01.2015 o 12.00 hod. 
 
Do termínu uzávierky bola v zmysle vyhláseného priameho predaja doručená do podateľne mestského úradu jedna obálka:
 
Obálka ev.č. MaRR 966/15, doručená 26.01.2015 o 10.05 hod.
záujemca:
Pavol Rabatin, bytom Robotnícka č. 35, 053 42 Krompachy
Ponúkaná kúpna cena bola vo výške 1.210,00 €.
 
V súlade s podmienkami priameho predaja bude kúpna zmluva uzavretá za predpokladu schválenia majetkového prevodu v Mestskom zastupiteľstve v Krompachoch navrhovateľovi s najvyššou cenovou ponukou:
 
PAVOL RABATIN, ROBOTNÍCKA č. 35, 053 42 KROMPACHY 
za ponúknutú kúpnu cenu 1.210,00 EUR