Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu:

Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy.

Termín podania prihlášky: do 24. februára 2015 na podateľni MsÚ do 12,00 hod.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do konania nezaradia.

Na obálke uveďte odosielateľa a napíšte „Výberové konanie na riaditeľa MŠ – NEOTVÁRAŤ.“

Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom, ktorí splnia podmienky výberového konania, oznámené najneskôr 7 dní pred jeho konaním.

Predpokladaný nástup do funkcie od 1. apríla 2015.