MESTO KROMPACHY
Námestie slobody č. 1, 053 42 Krompachy
Zámer previesť nehnuteľný majetok mesta Krompachy
ako prípad hodný osobitného zreteľa
V zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v platnom znení predkladáme návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Krompachy
 ako prípad hodný osobitného zreteľa:
(zámer previesť resp. prenajať majetok mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa musí byť zverejnený na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta najmenej 15 dní pred schválením v MsZ)
 
predaj nehnuteľností na Družstevnej ulici v Krompachoch zapísaných v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy - rodinný dom súp. č. 705 stojaci na parcele C-KN 2091, rodinný dom súp. č. 706 stojaci na parcele C-KN 2086 a pozemky – parcela C-KN 2086, zastavané plochy a nádvoria s výmerou     166 m2, parcela C-KN 2091, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 306 m2, parcela C-KN 2092, záhrady s výmerou 148 m2, dvom rodinám: Ladislavovi Sabolovi s manželkou Kvetoslavou Sabolovou, obaja bytom Banícka štvrť č. 13, Krompachy, Lubomírovi Polákovi s manželkou Kvetoslavou Polákovou, obaja bytom Banícka štvrť 15, Krompachy, každej rodine v podiele 1/2 z celku, za kúpnu cenu 13.000,00 EUR za všetky nehnuteľnosti. 
Dve rodiny – Ladislav Sabol s manželkou a Lubomír Polák s manželkou t.č. bývajú v bytovom dome na Baníckej štvrti súp. č. 782 v Krompachoch, na základe platných nájomných zmlúv. Byty v bytovom dome sú vo veľmi zlom technickom stave, náklady na ich údržbu vysoko prevyšujú príjmy z prenájmu a tak je zámerom mesta postupne rodiny z bytového domu vysťahovať a bytový dom odstrániť. Možnosť prípadnej rekonštrukcie bytového domu vzhľadom k jeho terajšiemu technickému stavu by bola pre mesto neefektívna, nehospodárna a neúčelná.  
Nehnuteľnosti na Družstevnej ulici ponúkané na predaj sú prebytočným majetkom Mesta Krompachy a zámerom je ich predaj uvedeným rodinám z Baníckej štvrte, ktoré majú vysporiadané všetky záväzky voči mestu a nájomné si platia pravidelne a včas.
V zmysle §9a) ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení navrhujeme schváliť predmet prevodu ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov