MESTO KROMPACHY
Námestie slobody č. 1, 05342 Krompachy
 
(ďalej len „vyhlasovateľ“)
__________________________________________________________________________________
Mesto Krompachy konajúce prostredníctvom primátorky mesta Ing. Ivety Rušinovej, na základe § 9a ods. 1 písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a na základe schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č. 2/D.8 zo dňa 15.12.2014
 
V Y H L A S U J E
 
obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku mesta Krompachy
 
voľný jednoizbový byt č. 1 na prízemí 
v bytovom dome na ul. Hlavná 952/35 v Krompachoch,
(bývalá Charita)
 
Predmetom predaja je byt č. 1 vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu s.č. 952 na parcele C-KN 2970 vo veľkosti 4079/103182  a spoluvlastníckeho podielu na pozemku na ktorom je bytový dom postavený vo veľkosti  4079/103182.
Byt je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže a je zapísaný na Správe katastra v Spišskej Novej Vsi v liste vlastníctva č. 1633 pre k.ú. Krompachy, parcela  č. KN 2970.
 
Minimálna požadovaná kúpna cena:
Minimálna kúpna cena, za ktorú sa byt ponúka na predaj je stanovená s prihliadnutím na znalecký posudok č. 78/2011, vyhotoveného znalcom Ing. Stanislavom Hanulom, Fraňa Kráľa 1, Spišská Nová Ves 
 
v celkovej výške 7.000 €
 
Podmienky verejnej obchodnej súťaže:
1. Vyhlásenie súťaže : 22.12.2014
        Obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli, internetovej stránke       
        mesta Krompachy www.krompachy.sk a v regionálnej tlači.
2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 30.01.2015, o 12.00 hod.
3. Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby.
Ďalšie podmienky obchodnej verejne súťaže - viď príloha
 
Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja  Ing. Erika Balážová, tel. 053/4192228
Ohliadku nehnuteľnosti zabezpečuje počas úradných hodín a po predchádzajúcom dohovore Mestský úrad – Ing.Erika Balážová, tel. 053/4192228, resp. Margita Gaľová, tel. 053/4192225.
Kritériom hodnotenia predložených ponúk je cenová ponuka.
 
Miesto predkladania návrhov
Písomné súťažné návrhy je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu vyhlasovateľa:
 
Mestský úrad v Krompachoch
Námestie slobody č. 1
053 42 Krompachy
s viditeľným označením – textom:
 
„NEOTVÁRAŤ – OVS – byt HLAVNÁ č. 35“
 
Vyhodnotenie návrhov
1. Poverený zamestnanec mesta vyznačí na obálke: poradie návrhu, dátum a čas prijatia návrhu. 
2. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude primátorkou mesta Krompachy vymenovaná najmenej trojčlenná komisia. Účasť navrhovateľov pri otváraní, čítaní a vyhodnotení súťažných návrhov je vylúčená.
3. O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená a sídla navrhovateľov, ponúkané ceny, spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. Členovia vyhlásia poradie návrhov.