MESTO KROMPACHY
Námestie slobody č. 1, 053 42 Krompachy

 

ZVEREJŇUJE

Zámer prenajať majetok mesta Krompachy 
ako prípad hodný osobitného zreteľa
V zmysle § 9a ods. 8, písm. e) a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majtku obcí v platnom znení predkladáme návrh na prenájom majetku mesta 
ako prípad hodný osobitného zreteľa:
(zámer previesť resp. prenajať majetok mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa musí byť zverejnený na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta najmenej 15 dní pred schválením v MsZ)

Prenájom budovy bývalej materskej školy na Trangusovej ulici súp. č. 351 v Krompachoch, v katastri nehnuteľnosti vedenej ako administratívna budova, postavená na pozemku registra „C“ KN č. 1132/1, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k. ú. Krompachy, Gréckokatolíckej cirkvi, Farnosť Slovinky, 053 40 Slovinky 70, IČO: 31955584, za účelom vykonávania náboženských obradov, výchovno-vzdelávacích aktivít pre duchovný rozvoj a poskytovania duchovnej služby pre občanov mesta Krompachy a návštevníkov. 

Predmetom prenájmu sú nebytové priestory 1. nadzemného podlažia s výmerou 285,19 m2
Cena za prenájom je stanovená podľa Doplnku č. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Krompachy schváleného Mestským zastupiteľstvom dňa 27.06.2012, Uznesením č. 16/C.11 vo výške 1,00 €/m2/ročne.
Prenájom sa realizuje ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že objekt bývalej materskej školy je dlhodobo nevyužívaný, v roku 2005 bol vyradený zo siete škôl a školských zariadení. Nehnuteľnosť neprináša pre mesto žiadny výnos. Vzhľadom na jej súčasný technický stav je využiteľnosť budovy bez opráv či drobnej rekonštrukcie značne obmedzená. Mestu s udržiavaním nehnuteľnosti vznikajú každoročne zvýšené náklady čo je neefektívne a nehospodárne. 

 

V zmysle §9a) ods. 9) písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení navrhujeme schváliť predmet prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.