MESTO KROMPACHY
Námestie slobody č. 1, 05342 Krompachy
(ďalej len „vyhlasovateľ“)

Mesto Krompachy konajúce prostredníctvom primátorky mesta Ing. Ivety Rušinovej, na základe § 9a ods. 1 písm. a/ a ods. 9/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, v súlade s Uznesením MsZ č. 41/D.5 zo dňa 20.08.2014

VYHLASUJE

obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy, ktorou vyhlasovateľ prenajme:

• Predmet prenájmu:

Časť pozemku s výmerou 35 m2 – z parcely C-KN 26 
pri Dome kultúry na Námestí slobody č. 2 v Krompachoch

Parcela C-KN 26 je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže a je zapísaná na Okresnom úrade, katastrálnom odbore v Spišskej Novej Vsi v liste vlastníctva č. 1 pre k. ú. Krompachy.

 

• Minimálna požadovaná výška nájomného:

Minimálna výška nájomného je určená vo výške

vo výške 20 € / m2 / rok


• Podmienky verejnej obchodnej súťaže:

1. Vyhlásenie súťaže : 27.08.2014
Obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli, internetovej stránke mesta Krompachy www.krompachy.sk a v regionálnej tlači.
2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 15.09.2014 o 12.00 hod.
3. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby .

• Miesto predkladania návrhov

Písomné súťažné návrhy je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu vyhlasovateľa:

Mestský úrad v Krompachoch
Námestie slobody č. 1
053 42 Krompachy
s viditeľným označením – textom:

 

„NEOTVÁRAŤ – NÁJOM POZEMKU C-KN 26“

 

• Vyhodnotenie návrhov

1. Poverený zamestnanec mesta vyznačí na obálke: poradie návrhu, dátum a čas prijatia návrhu.
2. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude primátorkou mesta Krompachy vymenovaná najmenej trojčlenná komisia. Účasť navrhovateľov pri otváraní, čítaní a vyhodnotení súťažných návrhov je vylúčená.
3. O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená a sídla navrhovateľov, ponúkané ceny a výsledok hodnotenia. Členovia vyhlásia poradie návrhov.