O Z N Á M E N I E

 

Mestský úrad v Krompachoch oznamuje, že v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č.3/ 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Krompachy:

 

„Pôvodcovia, alebo držitelia drobných stavebných odpadov do 1 m3 sú povinní zabezpečiť jeho prepravu do veľkoobjemového kontajnera.“

 

Veľkoobjemový kontajner na drobný stavebný odpad je umiestnený v areáli spoločnosti EKOVER, s.r.o. na ulici Maurerovej č. 51.


Dostupnosť ku kontajneru je v dňoch: pondelok až piatok v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Mestský úrad Krompachy
odd. výstavby ÚP a ŽP