Opatrovateľská služba sa poskytuje ako terénna sociálna služba na území mesta Krompachy fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste Krompachy, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a zároveň je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. 

Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:
  • ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, 
  • ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok za opatrovanie podľa osobitného predpisu, 
  • ktorej sa poskytuje peňažný príspevok za osobnú asistenciu pod a osobitného predpisu, 
  • ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.