Názov prijímateľa: Mesto Krompachy

Názov projektu: 
Zlepšenie kvality života osôb ohrozených sociálnym vylúčením v Meste Krompachy prostredníctvom sociálnej práce v komunitách

Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Miesto realizácie projektu: Mesto Krompachy, okres Spišská Nová Ves, Košický samosprávny kraj

Trvanie projektu: 01. 09. 2010 – 31. 08. 2012

Výška nenávratného finančného príspevku: 68 972,67 €

Kontaktné údaje:  PhDr. Imrich Papcun
                              e–mail: imrich.papcun@krompachy.sk
                              tel. č. 053/419 22 30


Ciele projektu:
 • Zvýšenie kvality života občanov rómskeho etnika a zlepšenie vzájomného spolunažívania rómskeho etnika a majority v meste Krompachy
 • Motivovať klientov k podpore vzdelávania detí
 • Podporiť dostupnosť a kvalitu služieb sociálnej starostlivosti
 • Pomáhať klientom pri prekonávaní náročných životných situácií
 • Rozvíjať a podporovať schopnosti klientov hospodáriť s peniazmi a podnecovať ich k účelnému využitiu sociálnych dávok

Hlavné aktivity:
 • Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity

Cieľové skupiny:
 • Občania v nepriaznivej sociálnej situácii
 • Dlhodobo nezamestnaní občania poberajúci DvHN
 • Deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, komunity ohrozené sociálnym vylúčením, vylúčené alebo marginalizované
 • Osoby závislé na drogách, alkohole a inak závislí, vrátane abstinujúcich
 • Mladí dospelí po ukončení ústavnej starostlivosti, náhradnej rodinnej starostlivosti

Výstupy a dosiahnuté výsledky:
 • Osobný kontakt s klientmi vo všetkých lokalitách mesta – diagnostikovanie problémov, podávanie návrhov na ich riešenie, 
 • poskytovanie základného sociálneho poradenstva, 
 • monitorovanie rodín, ktoré nezvládali alebo zanedbávali starostlivosť o maloleté deti, 
 • pomoc rodinám pri vybavovaní dotácií na stravu detí navštevujúcich základné školy v prípade, ak spĺňali stanovené podmienky, 
 • pomoc pri realizácií zápisu detí do I. ročníka základných škôl, 
 • spolupráca so školami v rámci mesta a sprostredkúvanie komunikácie medzi školu a rodinou, 
 • objednávanie klientov na pedagogicko-psychologické vyšetrenia, 
 • šetrenie pomerov v rodinách vo veci podania správy polícii, súdu a ÚPSVaR, 
 • objednávanie klientov na rôzne lekárske vyšetrenia, 
 • zabezpečenie pravidelného očkovania maloletých detí, 
 • pomoc klientom pri vybavení preukazov poistenca zdravotnej poisťovne, 
 • umiestnenie detí na liečenie v Detskej psychiatrickej liečebni Hraň a na II. psychiatrickej klinike v Košiciach z dôvodu užívania omamných a psychotropných látok, 
 • pomoc klientom pri hľadaní si zamestnania a pri zabezpečení potrebnej dokumentácie pri prijatí do zamestnania, 
 • pomoc rodinám pri zabezpečení bývania (spísanie podnájomných zmlúv), 
 • pomoc rodinám pri zmierňovaní následkov živelnej pohromy, 
 • pomoc klientom pri riešení exekučných príkazov a vybavení splátkových kalendárov, 
 • pomoc pri spísaní žiadostí adresovaných na ÚPSVaR, Sociálnu poisťovňu, Okresný súd Spišská Nová Ves a ďalšie inštitúcie, 
 • výplata dávok v rámci inštitútu osobitného príjemcu a dohľad nad ich účelným využitím, 
 • realizácia Potravinovej pomoci v roku 2011, 
 • prevádzka klubovne v priestoroch Zariadenia sociálnych služieb „Maška“, 
 • organizovanie voľnočasových aktivít pre deti, 
 • pohovory s rodičmi a deťmi o škodlivosti fetovania, o potrebe zodpovedného prístupu k vzdelávaniu detí, o potrebe zodpovedného prístupu k svojmu zdraviu a zdraviu detí, 
 • spolupráca s Komisiou sociálnou, zdravotnou, bytovou a pre rómsku komunitu pri MsZ Krompachy, 
 • spolupráca s externými subjektmi zaoberajúcimi sa sociálnou problematikou v meste Krompachy (Pravoslávna cirkevná obec Krompachy, Rímsko-katolícka cirkev – farnosť Krompachy, ÚPSVaR – oddelenie sociálnej kurately), 
 • spolupráca s Rómskymi špecialistami PZ SR – obvodné oddelenie Krompachy. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu „Zamestnanosť a sociálna inklúzia“. www.esf.gov.sk                                                                                                www.fsr.gov.sk