Kalendár podujatí
február 2023
po ut st št pi so ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             
Mapa
Úradná tabuľa 2018
Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Krompachy č. 4/2014
www.krompachy.sk
o miestnych daniach na území mesta Krompachy.
17.12.2018
4745
... celý článok >>
Doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Krompachy č. 3/2014
www.krompachy.sk
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
17.12.2018
4711
... celý článok >>
Doplnok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 1/2017
www.krompachy.sk
o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krompachy
17.12.2018
5710
... celý článok >>
Doplnok č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 1/2012
www.krompachy.sk
o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.
17.12.2018
5609
... celý článok >>
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov
www.krompachy.sk
12.11.2018
6480
... celý článok >>
Zámer prenajať nehnuteľný majetok mesta Krompachy ako prípad hodný osobitného zreteľa
www.krompachy.sk
V zmysle § 9a ods. 8, písm. e) a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení predkladáme návrh na prenájom majetku mesta ako prípad…
24.7.2018
6332
... celý článok >>
Upovedomenie o predĺžení lehoty
www.krompachy.sk
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky upovedomuje o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia v správnom konaní vo veci podnetu na vyhlásenie objektov v areáli…
12.7.2018
6452
... celý článok >>
Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov na prízemí miestností s bočným vchodom v Dome kultúry
www.krompachy.sk
Mesto Krompachy oznamuje, že v zmysle § 281 – 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a podľa § 9a ods. 1 písm. a/ a ods. 9/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o…
18.6.2018
6991
... celý článok >>
Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na predaj voľného dvojizbového bytu č. 17 na druhom nadzemnom podlaží v bytovom dome na M
www.krompachy.sk
Mesto Krompachy oznamuje, že v zmysle § 281 – 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a podľa § 9a ods. 1 písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v…
18.6.2018
6456
... celý článok >>
Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 – 2020 – záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu
www.krompachy.sk
28.5.2018
7056
... celý článok >>
Verejná vyhláška
www.krompachy.sk
22.5.2018
5152
... celý článok >>
Obchodná verejná súťaž - dvojizbový byt na Maurerovej ulici č. 23
www.krompachy.sk
Mesto Krompachy, konajúce prostredníctvom primátorky mesta Ing. Ivety Rušinovej, na základe § 9a ods. 1 písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v…
3.5.2018
5494
... celý článok >>
Obchodná verejná súťaž - nebytový priestor v Dome kultúry
www.krompachy.sk
Mesto Krompachy vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy, ktorou vyhlasovateľ prenajme: nebytový…
3.5.2018
6059
... celý článok >>
Obchodná verejná súťaž - nebytový priestor v Dome kultúry
www.krompachy.sk
3.5.2018
6475
... celý článok >>
Verejná vyhláška
www.krompachy.sk
Oznámenie o začatí správneho konania
21.2.2018
8950
... celý článok >>
strana 1 / 2 1 2

Meniny má Tatiana, zajtra Erik/Erika - 1.2.2023
textová verzia         
.