Kalendár podujatí
máj 2021
po ut st št pi so ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Mapa
Úradná tabuľa
Všeobecné záväzné nariadenie č.4/2021
www.krompachy.sk
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
5.5.2021
37
... celý článok >>
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krompachy č. 3/2021
www.krompachy.sk
ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestského zastupiteľstva č. 5/2002 o záväzných častiach územného plánu mesta Krompachy v znení VZN č. 9/2011.
3.5.2021
72
... celý článok >>
Kolaudačné rozhodnutie
www.krompachy.sk
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu: „Obnova bytového domu Mlynská 3, Krompachy“ navrhovateľov: Vlastníci bytov a NP bytového domu súp. č.…
14.4.2021
198
... celý článok >>
Zámer previesť nehnuteľný majetok mesta Krompachy ako prípad hodný osobitného zreteľa
www.krompachy.sk
V zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení predkladáme návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta…
16.3.2021
330
... celý článok >>
Zámer ŽSR
www.krompachy.sk
Navrhovateľ ŽSR doručil na OU Spišská Nová Ves oznámenie o zmene navrhovanej činnosti pri stavbe.
17.2.2021
421
... celý článok >>
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Krompachy za rok 2020
www.krompachy.sk
17.2.2021
351
... celý článok >>
Návrh rozpočtu mesta Krompachy na roky 2021,2022,2023
www.krompachy.sk
8.2.2021
310
... celý článok >>
Verejná vyhláška
www.krompachy.sk
Oznámenie o začatí územného konania na zmenu územného rozhodnutia a upustenie od ústneho pojednávania
3.2.2021
202
... celý článok >>
Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021
www.krompachy.sk
24.11.2020
409
... celý článok >>
Zverejnenie výsledku vybavenia petície
www.krompachy.sk
Dňa 4.9.2020 bola doručená na Mestský úrad v Krompachoch petícia obyvateľov Ulice Janka Jesenského v Krompachoch.
12.10.2020
459
... celý článok >>
Oznámenie podľa §82 ods. 7 zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho k
www.krompachy.sk
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa §47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny
9.10.2020
295
... celý článok >>
OZNÁMENIE o nastúpení náhradníka za poslanca Mestského zastupiteľstva v Krompachoch
www.krompachy.sk
9.9.2020
583
... celý článok >>
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie košického kraja na roky 2021-2027 - rozsah hodnotenia
www.krompachy.sk
26.8.2020
492
... celý článok >>
Oznámenie o prerokovaní návrhu „Zmeny a doplnky 02/2020 územného plánu mesta Krompachy“
www.krompachy.sk
11.8.2020
829
... celý článok >>
Prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Krompachy ako prípad hodný osobitného zreteľa
www.krompachy.sk
25.6.2020
1041
... celý článok >>
strana 1 / 2 1 2

Meniny má Hermína, zajtra Monika - 6.5.2021
textová verzia         
.