Kalendár podujatí
jún 2023
po ut st št pi so ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
Mapa
Úradná tabuľa
Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Krompachy
www.krompachy.sk
6.6.2023
36
... celý článok >>
Návrh VZN mesta Krompachy, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk
www.krompachy.sk
6.6.2023
35
... celý článok >>
Návrh záverečného účtu mesta Krompachy za rok 2022
www.krompachy.sk
6.6.2023
60
... celý článok >>
Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030
www.krompachy.sk
Zaslanie oznámenia o strategickom dokumente
6.6.2023
33
... celý článok >>
Vodíková stratégia Košického kraja
www.krompachy.sk
Zaslanie oznámenia o strategickom dokumente
6.6.2023
30
... celý článok >>
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2023
www.krompachy.sk
5.6.2023
46
... celý článok >>
Zverejnenie zámeru predaja pozemkov na ul. SNP v Krompachoch
www.krompachy.sk
Mesto Krompachy v súlade s § 9a, ods. 2 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí a v súlade s Uznesením č. 6/B.7 zo dňa 17. mája 2023 zverejňuje zámer predať svoj…
19.5.2023
230
... celý článok >>
Začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny
www.krompachy.sk
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.
9.5.2023
183
... celý článok >>
Návrh Doplnok č. 3 všeobecne záväzného nariadenia mesta Krompachy č. 1/2011
www.krompachy.sk
Prevádzkový poriadok pohrebísk Mesta Krompachy
28.4.2023
245
... celý článok >>
Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 – 2026
www.krompachy.sk
Zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu.
27.4.2023
182
... celý článok >>
Zámer previesť nehnuteľný majetok mesta Krompachy ako prípad hodný osobitného zreteľa
www.krompachy.sk
V zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení predkladáme návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta…
6.4.2023
367
... celý článok >>
Obchodná verejná súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj majetku
www.krompachy.sk
Mesto Krompachy, konajúce prostredníctvom primátora mesta Ing. Dáriusa Dubiňáka, na základe § 9a ods. 1 písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v…
5.4.2023
307
... celý článok >>
Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022 – 2030
www.krompachy.sk
Oznámenie o strategickom dokumente
21.3.2023
262
... celý článok >>
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
www.krompachy.sk
2.3.2023
337
... celý článok >>
Doplnok č.2 k Smernici primátora mesta č.2/2017 o krátkodobom prenajímaní zasadacích miestností
www.krompachy.sk
2.3.2023
232
... celý článok >>
strana 1 / 11 1 2 3 4 5

Meniny má Róbert, zajtra Medard - 7.6.2023
textová verzia         
.