Pripomienky k akčnému plánu mesta je možné zaslať e-mailom na adresu: milos.klein@krompachy.sk