V zmysle §11a zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, SNP 47, 053 42 Krompachy

Kategória voľného pracovného miesta: Odborný zamestnanec v MŠ

Predpoklady: podľa zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov resp. podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a  odborných zamestnancov.

Pracovný pomer na dobu: určitú –  do 31.10.2020

Platové podmienky: určené v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • doklady o ukončenom najvyššom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • v prípade úspešnosti na pohovore Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Kvalifikačné predpoklady pre pozíciu OZ

A. Školský psychológ:

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

 1. v študijnom programe psychológia
 2. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológie v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou

B.Školský špeciálny pedagóg:

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

 1. v študijnom odbore špeciálna pedagogika- pedagogický smer a päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami
 2. špeciálna pedagogika- nepedagogický smer a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky- najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami
 3. špeciálna pedagogika- poradenstvo a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky- najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva
 4. v študijnom odbore logopédia a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky alebo doplňujúce pedagogické štúdium
 5. v študijnom odbore učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
 6. v študijnom odbore vychovávateľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky- najmenej päť rokov pedagogickej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a mládeže so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami.
 7. V študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5.-9. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky- najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami
 8. V študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na stredných školách rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami
 9. V študijnom odbore učiteľstvo pre 1.- 4.ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie kvalifikačnej požiadavky- najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva, výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 C. Sociálny pedagóg

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

 1. v študijnom odbore sociálna pedagogika
 2. v študijnom odbore sociálna práca
 3. v študijnom odbore pedagogika v študijnom programe zameranom na sociálnu pedagogiku
 4. v študijnom odbore pedagogika a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky- najmenej desať rokov odbornej činnosti v oblasti prevencie, intervencie a poradenstva.

 

Ovládanie materinského jazyka detí z MRK – výhoda.

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte  najneskôr do 20.2.2019 na adresu:

Mesto Krompachy

Námestie slobody 1

053 42 Krompachy

Na obálku uveďte: Žiadosť o prijatie do zamestnania OZ MŠ – neotvárať“.

 Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy.

Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú k ústnemu pohovoru zaradené.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť k ústnemu pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.

Ústny pohovor sa uskutoční  22.2.2019  v čase od 10.00  hod. v priestoroch Základnej školy s materskou školou, SNP 47 v Krompachoch,  a  vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na www.minv.sk/?romske-komunity-uvod, v časti Národné projekty.“

 

V Krompachoch  dňa  7.2.2019

                                                                                             Ing. Iveta Rušinová

                                                                                                primátorka mesta