Delegovanie do okrskovej volebnej komisie, lehota 11. 02. 2019; vzor oznámenia

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor.

Podrobnosti na:

http://www.minv.sk/?prezident-info2