V zmysle § 46 ods. 4 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb. Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí.

Elektronická adresa (e-mailová adresa) na doručenie žiadostí o vydanie voličského preukazu je: podatelna@krompachy.sk

tlačivo žiadosť o vydanie voličského preukazu

 

Lehota na doručenie elektronickej žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu uplynie 25.2.2019 o 24.00 hod.;

pre druhé kolo volieb 11.3.2019 o 24.00 hod.