V zmysle § 102 ods. 3 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 180/2014 Z. z.“) možno Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Elektronická adresa (e-mailová adresa) na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií v Krompachoch je:
jan.ivanco@krompachy.sk

Lehota na doručenie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie (uvedená v Rozhodnutí predsedu NR SR č. 8/2019 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky) uplynie v pondelok 11. februára 2019 o 24.00 hod.

Okrem povinných údajov, ktoré má obsahovať Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka (§ 102 ods. 2 Zákon č. 180/2014 Z. z.) odporúčame uviesť aj telefónne číslo a e-mailovú adresu delegovaného člena a náhradníka, čím sa urýchli informovanie a operatívnosť jednania v styku s delegovanými členmi a náhradníkmi komisií.