V rámci projektu budú podporené pracovné miesta na plný pracovný úväzok pre 10 kvalifikovaných opatrovateliek, ktoré mesto Krompachy v súčasnosti zamestnáva na obdobie 26 mesiacov.

Realizáciou projektu sa vytvoria podmienky na zotrvanie resp. návrat klienta do prirodzeného rodinného prostredia zo zdravotníckeho zariadenia alebo zariadenia s celoročnou pobytovou formou, pri rešpektovaní jeho osobných cieľov, potrieb, schopností a zdravotného stavu.

Podstatnú časť obyvateľov mesta tvoria seniori, pre ktorých je v istom slova zmysle bariérou ich vek, zdravotné znevýhodnenie, znížená sebestačnosť, ale aj nedostatok sociálnych väzieb (kontakt s rodinou, priateľmi). Mesto dlhodobo podporuje Denné centrum seniorov a to nepretržite od roku 1973, čiže vyše 44 rokov. O tom, že o opatrovateľskú službu je stále väčší záujem svedčí aj to, že v roku 2017 mesto navýšilo počet opatrovateliek o 5 nových opatrovateliek a počet opatrovaných občanov sa v roku 2018 zvýšil na 50, čo predstavuje oproti roku 2013 nárast o 18 klientov. V súčasnosti mesto zabezpečuje opatrovateľskú službu prostredníctvom 12 opatrovateliek. Mesto sa snaží získavať finančné prostriedky na zabezpečenie opatrovateľskej služby z rôznych zdrojov.

Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácom prostredí ako aj v bytoch osobitného určenia, ktoré mesto vyčlenilo pre poskytovanie opatrovateľskej služby - Dom s opatrovateľskou službou. Pre potreby občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom bola v roku 2017 zriadená požičovňa zdravotných pomôcok, ktorá sa nachádza v Dome s opatrovateľskou službou.

Očakávame, že výsledkom projektu bude pokles počtu prijímateľov, ktorým sa bude poskytovať sociálna služba ústavnou formou a navýši sa forma poskytovaných sociálnych služieb v domácom prirodzenom prostredí.

Ušetrené mzdové prostriedky získané v rámci projektu budú použité na rozvoj sociálnych služieb v meste Krompachy, t.j. na zakúpenie ďalších zdravotníckych pomôcok a sprevádzkovanie služby – sociálny taxík. Taktiež uvažujeme o znížení poplatku za opatrovateľskú službu, ktorý je v súčasnosti na úrovni 1,20 € / hod. poskytovanej opatrovateľskej služby.