Predĺženie lehoty na vydanie rohodnutia v správnom konaní

Vyvesené dňa: 25.10.2018

Zvesené dňa: 9.11.2018