P O Z V Á N K A


V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

42. zasadanie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, ktoré sa uskutoční dňa

21. mája 2018 (pondelok) o 15.00 hod.
vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Krompachoch.


Program:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Interpelácie poslancov MsZ
5. Zrušenie uznesení č. 39/B.6 zo dňa 6.3.2018 a č. 39/B.7 zo dňa 6.3.2018
6. Schválenie doplnku č. 5 k Zásadám o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Krompachy
7. Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov a ďalších nehnuteľností
č. 9/2013/NZ – Futbalový klub Pokrok SEZ Krompachy
8. Rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta Krompachy pre rok 2018
9. Rozpočtové opatrenie č. 14
10. Schválenie finančnej spoluúčasti pre projekt „Vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad “ v meste Krompachy
11. Návrh na udelenie Ceny mesta pri príležitosti 50. výročia vzniku Základnej školy Maurerova 14, Krompachy
12. Rôzne
13. Diskusia
14. ZáverIng. Iveta RUŠINOVÁ v.r.