P O Z V Á N K A


V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m 

37. zasadanie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch,

ktoré sa uskutoční dňa
7. februára 2018 (streda) o 15.00 hod.
vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Krompachoch.

Program:

1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Mimosúdne vyrovnanie so spoločnosťou SEZ a.s., Krompachy.
5. Návrh doplnku č. 10 k VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy.
6. Návrh rozpisu finančných prostriedkov na rok 2018 pre školy a školské zariadenia.
7. Záver.

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ, v. r.