Detská nadácia mesta Krompachy bola zriadená Mestom Krompachy za účelom pomoci zdravotne postihnutým a sociálne odkázaným deťom. Zdrojom príjmov nadácie sú finančné dary a výťažok z tomboly, konanej v rámci Krompašského jarmoku.

Veľmi si ceníme, a opäť sme sa presvedčili, že aj v dnešnej uponáhľanej a materiálnej dobe majú ľudia dobré srdce, zmysel pre pomoc  a dobročinnosť a nie je im ľahostajné utrpenie iných.

Na žiadosť o podporu Detskej nadácie mesta Krompachy zareagovalo 51 darcov, ktorí prispeli do tomboly cenami v sume 2 461 Eur. Vďaka nim bolo v tohoročnej tombole rekordných 64 cien. Piati darcovia odovzdali nadácii finančný dar v celkovej sume 830 Eur.

Vďaka však patrí aj všetkým Vám, ktorí ste si zakúpili tombolový lístok, pretože týmto ste podporili činnosť a poslanie nadácie. Keďže bolo zakúpených 937 tombolových lístkov, na účet nadácie tak pribudne 937,00 Eur.

Za ochotu a poskytnutú pomoc všetkým zo srdca ďakujeme.

 

Ing. Ján Ivančo, správca nadácie