Výberové konanie

1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),
3 pracovné miesta terénneho pracovníka (TP).

Výberové konanie sa uskutoční dňa 13. júna 2017 o 09.00 hod. v priestoroch zasadačky na 1. poschodí Mestského úradu v Krompachoch.

 

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu:

Mestský úrad v Krompachoch, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy.

Záujemcovia svoju žiadosť predkladajú v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie TSP. NEOTVÁRAŤ!“

 

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je streda 07.06.2017 o 15:00 hod. (rozhodujúcou pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke).

Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (TSP, TP alebo obe pozície).

 

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

• žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,
• životopis uchádzača (odporúča sa forma Europass),
• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

 

Minimálne kvalifikačné predpoklady pre pozíciu Terénny sociálny pracovník:

1. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca,  alebo
2. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní podľa osobitného predpisu a súčasne k 1. januáru 2015 vykonáva pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa zákona č. 219/2014 Z.z.
3. ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v študijnom odbore sociálna práca v prípade, ak  k 1. januáru 2015 vykonáva odbornú činnosť, na výkon ktorej sa vyžaduje ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore sociálna práca.


Minimálne kvalifikačné predpoklady pre pozíciu terénny pracovník:

- ukončené neúplné stredoškolské vzdelanie resp. nižšie stredné odborné vzdelanie.

 

Miestom výkonu práce je územie mesta Krompachy a kancelária TSP v priestoroch Zariadenia sociálnych služieb Maška.

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01.07.2017.

Ing. Iveta Rušinová v. r.

primátorka mesta

 

Výberové kritéria tvoria prílohu Oznámenia o výberovom konaní.