Požadované podmienky na odbornosť uchádzačov:


- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa požadovaného smeru podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.,
- vykonanie 1. atestácie podľa §27 ods. 5 alebo jej získanie podľa §61 ods. 7 zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 písm. b) zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
- osobnostné a morálne predpoklady podľa § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme,
- občianska bezúhonnosť,
- znalosť školskej legislatívy,
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
- aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, internet),
- organizačné a riadiace schopnosti.

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:
- prihláška do výberového konania,
- overená kópia dokladov o vzdelaní a o vykonaní 1. atestácie alebo jej náhrady,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- potvrdenie preukazujúce počet rokov praxe,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy,
- súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti podla § 10 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- čestné prehlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7 písm. a) až c) a písm. e) a ods. 8 písm. c) zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Termín podania prihlášky: do 25. mája 2017 poštou, alebo na podateľni MsÚ do 12,00 hod.

Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné zaslať na adresu:
Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do konania nezaradia. Na obálke uveďte odosielateľa a napíšte "Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ Maurerova 14 - NEOTVÁRAŤ."
Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom, ktorí splnia podmienky výberového konania, oznámené najneskôr 7 dní pred jeho konaním.
Predpokladaný nástup do funkcie od 1. júla 2017.

                                                                  Ing. Iveta Rušinová, v. r.

                                                                     primátorka mesta