P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  z v o l á v a m  26. zasadanie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, ktoré sa uskutoční dňa

 

26. apríla 2017 (streda) o 13.00 hod.


vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Krompachoch.

 

Program:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Interpelácie poslancov MsZ.
5. Majetkové návrhy.
6. Schválenie investora do HPP.
7. Vyradenie majetku.
8. Správa o výsledku inventarizácie k 31.12.2016.
9. Súhrnná správa o výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za rok 2016.
10. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Krompachy za rok 2016.
11. Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2016.
12. Rezervný fond.
13. Návrh rozpočtových opatrení.
14. Informácia o opravách miestnych komunikácií na rok 2017.
15. Doplnenie Plánu investícií na rok 2017.
16. Dotácie z rozpočtu mesta Krompachy na rok 2017.
17. Akčný plán PHSR mesta Krompachy na roky 2017-2018.
18. Informácia o výsledku kontroly.
19. Doplnok č. 19 k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Krompachoch – Informácia.
20. Úprava rozpočtu škôl a školských zariadení po dohodovacom konaní.
21. Návrh Doplnku č. 7 k VZN č. 1/2015 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ.
22. Správa komisie MsZ na ochranu verejného záujmu.
23. Stanovisko k mimosúdnemu vyrovnaniu – SEZ a.s. Krompachy.
24. Návrh na schválenie členov DR spoločnosti BHMK s.r.o.
25. Návrh na schválenie členov správnej rady, správcu a revízora DNMK.
26. Štatút Krompašského spravodajcu.
27. Schválenie zahraničných ciest primátorke mesta Krompachy.
28. Rôzne.
29. Diskusia.
30. Záver.

Ing. Iveta RUŠINOVÁ, v.r.