Miesto predkladania písomných žiadostí zákonnými zástupcami:

1/ v sídle materskej školy na adrese: Základná škola s materskou školou, SNP 47,05342 Krompachy,
2/ na elokovanom pracovisku materskej školy, v kancelárii zástupkyne riaditeľky základnej školy s materskou školou pre materskú školu, v budove materskej školy SNP 44 - u Mgr. Štramovej.

 

Termín predkladania žiadostí: od 30. apríla 2017 do 31. mája 2017

 

Podmienky, ktoré sa zohľadňujú pri prijímaní detí do materskej školy:

1) prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
2) deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,
3) deti s trvalým pobytom na území mesta Krompachy,
4) deti, ktorých súrodenci už navštevujú príslušnú materskú školu,
5) deti vo veku od 3 do 6 rokov.

 

                                                        Mgr. Jana Bucová,

                                                    riaditeľka ZŠ s MŠ SNP 47