P O Z V Á N K A

 

                        V zmysle   zákona SNR  č.  369/1990 Zb. o  obecnom   zriadení v znení neskorších predpisov     z v o l á v a m  25. zasadanie  Mestského  zastupiteľstva  v Krompachoch,  ktoré sa uskutoční dňa 

22. marca 2017 (streda) o 15.00 hod.

vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Krompachoch.

 

Program:

1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov a ďalších nehnuteľností č. 9/2013/NZ zo dňa 28. 06. 2013.
5. Spolufinancovanie projektov z vlastných finančných prostriedkov mesta Krompachy.
6. Záver.

                                                                         Ing.Iveta Rušinová, primátorka mesta, v. r.