Podávanie žiadosti
Miestom podávania žiadosti o prijatie do materskej školy je sídlo materskej školy a to v termíne od 30. apríla 2017 do 31. mája 2017 (na základe odporúčania MŠVVaŠ SR), alebo v priebehu školského roka, pokiaľ to umožňuje kapacita materskej školy. Zákonný zástupca podáva žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie riaditeľke materskej školy, u ktorej si môže prevziať formulár žiadosti. Žiadosť je možné stiahnuť aj z webového sídla školy. Vyplnený formulár musí obsahovať potvrdenie detského lekára o zdravotnom stave dieťaťa o povinnom očkovaní a osobné údaje dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami tak aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy bude vydané najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho roku. V prípade prijímania v priebehu školského roku do 30 dní od dňa podania žiadosti. Ak dieťa nebolo prijaté v minulom školskom roku, na príslušný školský rok je potrebné podať novú žiadosť.

Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy
Na predprimárne vzdelávanie sa v materských školách prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku, výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, ktoré:
• dovŕšili piaty rok veku,
• ktorým bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo im bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
• deti, ktoré v predchádzajúcom šk. roku neboli prijaté z dôvodu nedostatku miesta,
• deti, ktorých súrodenci už navštevujú materskú školu.
Ak to umožní kapacita materskej školy a budú vytvorené vhodné podmienky, budú prijaté aj deti pred dovŕšením troch rokov. Do materskej školy sa prijímajú deti bez plienok. Prijatiu dieťaťa môže predchádzať adaptačný, alebo diagnostický pobyt po dohode rodiča s riaditeľkou MŠ po dobu 3. mesiacov. O forme pobytu sa rozhodne s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti a v záujme zdravého vývinu dieťaťa môže riaditeľka po prerokovaní s rodičom alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky do MŠ (na dohodnutý čas) alebo ukončení dochádzky.
Stanovené podmienky boli prerokované s pedagogickou radou školy dňa 16.2.2017.
                                                                                                                                       PaedDr. Lýdia Medvecová
                                                                                                                                                    riaditeľka MŠ