Názov projektu:

KROMPACHY - rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ na ul. SNP

 

Cieľ projektu:

rekonštrukcia pôvodnej budovy materskej školy a prístavba samostatného objektu s následným rozšírením kapacitných možností materskej školy

 

Trvanie projektu: 04/2018 - 02/2019

Nenávratný finančný príspevok: 504.640,00 €|

Typ projektu: Dopytovo - orientovaný projekt

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

www.ludskezdroje.gov.sk

www.esf.gov.sk

www.minv.sk

www.krompachy.sk